บทบาทหน้าที่หลัก

อีเมล พิมพ์ PDF

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาเป็นงานกิจการที่พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(TQF) และพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามคุณลักษณะบัณฑิตด้านอัตลักษณ์ “ปฎิบัติงานดี มีวินัย เข้าใจความเป็นมนุษย์ ประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน” และทำหน้าที่สนับสนุน ร่วมงานด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของวิทยาลัย กลุ่มงานดำเนินการบริหารงานประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานกิจกรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา งานปกครองและหอพัก งานสวัสดิการสุขภาพของนักศึกษา งานทุนการศึกษาและเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และงานแนะแนวให้คำปรึกษา ร่วมประชุมกำหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการปฎิบัติงาน และดำเนินงานตามวงจรประกันคุณภาพการศึกษา และของบประมาณ  รวมถึงควบคุม กำกับ และติดตามงานให้ดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไว้รวมทั้งอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมนอกหลักสูตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักศึกษาดำเนินงานระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2555 -31 พฤษภาคม 2556 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

1. รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

              อ.ณิชาภัทร รัตน์สกุล

 มีหน้าที่วางแผนกลยุทธร่วมกับคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งกำกับดูแล ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมของกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย

 

            2. งานกิจกรรมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา

1. นางณิชาภัทร รัตน์สกุล  หัวหน้างาน

2. นายมโนไท วงษาหล้า กรรมการ

3. นางสาวปิยะรัตน์ แสงบำรุง กรรมการ

4. นางสาวปาลิตา โพธิ์ตา กรรมการ

5. นางสาววิกานดา ศรีภูมิพฤกษ์ กรรมการ

6. นางสาวกรกานต์ พึ่งน้ำ กรรมการ

7. นางสาวชไมพร ประคำนอก กรรมการ

8. นางสาวนฤมล โชว์สูงเนิน กรรมการและเลขานุการ

9. นางสาวพรทิพย์ ผลกระโทก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่กำกับดูแล ให้คำปรึกษา วางแผนร่วมกับสโมสรนักศึกษาในการจัดทำโครงการนักศึกษาและการ

ประเมินผลกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ หรือโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพการศึกษา

 

3. งานปกครองและหอพัก

1. นางสาววัชรี อาภาธีรพงศ์ หัวหน้างาน

2. นางสาวสุหทัย โตสังวาลย์ กรรมการ

3. นางสาวพิชญาณัฏฐ์ แก้วอำไพ กรรมการ

มีหน้าที่ กำกับดูแลให้คำปรึกษา วางแผนร่วมกับนักศึกษา ดูแลความเป็นอยู่ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฏระเบียบวิทยาลัยฯ และจัดการดูแลหอพักของนักศึกษาให้มีสุขวิทยาที่ดี

 

4. งานสวัสดิการสุขภาพสำหรับนักศึกษา

1. นางสุชาฎา คล้ายมณี หัวหน้างาน

2. นางพรพักตร์ ชมกลาง กรรมการ

3. นางคนึงนิตย์ พงษ์สุวรรณ์ กรรมการ

4. นางอภิรดี สุขแสงดาว กรรมการ

5. นางสาวอารีย์รัตน์ เปสูงเนิน กรรมการ

6. นางนัฐิยา เพียรสูงเนิน กรรมการ

7. นางสาวสุนิสา ค้าขึ้น กรรมการ

8. นางสาววัชรี แสงสาย กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ กำกับดูแลส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักศึกษา การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลและการควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยขณะศึกษาในสถาบันให้ได้รับการตรวจรักษา และประสานงานกับอาจารย์เวร รวมทั้งดูแลเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในห้องสุขภาพ

 

5. งานทุนการศึกษาและเงินกู้ยืม

1. นางสาวอิสราวรรณ สนธิภูมาศ หัวหน้างาน

2. นางสาวกัญญาพัชร นิยมสัตย์ กรรมการและเลขานุการ

 

มีหน้าที่ กำกับดูแลการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดทำประกาศเกี่ยวกับการให้ทุน บันทึกและตรวจสอบข้อมูลทางระบบ ร่วมพิจารณาทุน สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูลผู้ขอรับทุนและการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

 

6. งานแนะแนวและให้คำปรึกษา

1. นางกชกร แก้วพรหม หัวหน้างาน

2. นางทัศนีย์ ทิพย์สูงเนิน กรรมการ

3. นางสาวกรกานต์ พึ่งน้ำ กรรมการ

4. นางสาวสุหทัย โตสังวาลย์ กรรมการ

5. นางสาววัชรี แสงสาย กรรมการ

6. นางสาวประภาพร ซึมรัมย์ กรรมการและเลขานุการ

 

มีหน้าที่ กำกับดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านการใช้ชีวิตที่มีผลกระทบต่อการศึกษา จัดอาจารย์ที่ปรึกษา จัดหาข้อมูลและแนะแนวการศึกษาต่อเกี่ยวกับวิชาชีพ

 

You are here: